E: info@sopack.cz T: +420 602 285 903                                                                                                                                                                                                                                                                 iconfinder_flag_of_slovakia_96298iconfinder_flag_of_czech_republic_96321iconfinder_flag_of_hungary_96311iconfinder_flag_of_poland_96372

Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ PRODEJNÍ PODMÍNKY

1: Obecné prodejní podmínky

1.1 Tyto Všeobecné prodejní podmínky zahrnují

prodej Výrobků uskutečněných společností Sopack s.r.o.

V celém textu se dále bude používat výraz 'Prodávající' pro společnost Sopack s.r.o.

1.2 Tyto Všeobecné prodejní podmínky se vztahují jak

na národní, tak i mezinárodní prodej, jak je

definován ve Vídeňské konvenci z 11. 4. 1980 o

mezinárodním prodeji zboží.

Mezinárodní povaha prodeje vyplývá ze vztahu

mezi Kupujícím a Prodávajícím.

1.3 Tyto Všeobecné prodejní podmínky jsou jediné

podmínky, které se vztahují na smlouvy uzavřené

mezi Prodávajícím a Kupujícím, pokud nedojde k jiné – písemné domluvě, mezi Prodávajícím a Kupujícím.

 

2: Struktura smlouvy

2.1 Dle těchto podmínek je kupní smlouva uzavřená, až když Prodávající zašle Kupícímu písemné potvrzení o přijetí objednávky.

2.2 Data dodání jsou poskytnuta Kupujícímu, ale jedná se vždy pouze o odhady.

2.3 Veškeré podmínky jsou uvedené na stránkách www.sopack.cz.

2.4 Veškeré změny ve Všeobecných podmínkách vyplývající z přání Kupujícího jsou platné, až po písemné dohodě obou stran.

2.5 Prodávající má právo nesplnit objednávku, pokud Kupující nebude akceptovat tyto Všeobecné prodejní podmínky.

2.6 Prodávající má právo prominout porušení těchto Všeobecných prodejních podmínek, ale neznamená to, že se zříká se práva z tohoto porušení, ani z budoucích porušení stejného nebo jiného ustanovení.

 

3: Doručení zboží

3.1 Pokud není s Kupujícím dohodnuto jinak, jsou všechny dodávky prováděny jako CPT nebo CIF, dle Incoterms® 2010. Datum dodání odpovídá datumu uvedenému v potvrzení objednávky a je pouze informativního charakteru a Prodávající si vyhrazuje právo na jeho změnu.

3.2 Místo a čas dodání musí být uvedeny v potvrzení objednávky.

3.3 Kupující má povinnost zkontrolovat stav zásilky

ihned po doručení přepravcem.

Pokud bylo zboží poškozené, nebo nesouhlasilo dodané množství, musí uvést tyto nesrovnalosti do CMR a do 2 pracovních dní informovat Prodávajícího.

 

4: Změny v objednávce

4.1 Jakékoli změny vyplývající z požadavků Kupujícího musí být oznámeny písemnou formou Prodávajícímu před zahájením výroby.

4.2 Pokud je datum dodání odloženo na žádost

Kupujícího, Prodávající nezaručuje, že Výrobek

bude k novému datu požadovanému Kupujícím

dostupný a může požadovat na Kupujícím finanční odškodnění až do výše 50 % z objednávky z důvodu vícenákladů na skladování, manipulaci a přepravu.

 

 

4.3 Pokud Kupující vyžaduje zrušení objednávky, musí to učinit písemnou formou a to nejméně 45 dní před plánovaným termínem doručení.

4.4 Veškerá zrušení objednávek i jejich doplnění jsou platná pouze, pokud je bude akceptovat Prodávající písemnou formou.

 

5: Ceny a incoterms podmínky

5.1 Všechny přijaté objednávky od Kupujícího budou fakturovány na základě platných a účinných podmínek v den dodání zboží. Ceny výrobků jsou uváděny bez DPH, která je v sazbě platné k datu daňového dokladu v České republice.

5.3 Pokud Kupující neuhradí finanční závazky v dohodnutém termínu, může pozastavit veškeré další dodávky a v následijích obdobích vyžadovat platbu předem.

5.4 V souladu s podmínkami Směrnice 2000/35/EC z

  1. 6. 2000 je za úhradu po datu splatnosti

uvedeném na faktuře účtováno penále z prodlení, bez jakékoliv nutnosti o tomto postupu Kupujícího informovat - Penále z prodlení se vypočítá na základě sazby

Evropské centrální banky plus 7 %.

5.5 Pokud to dovoluje legislativa, není Kupující

oprávněn odečíst si svou pohledávku za

Prodávajícím od částky fakturované Prodávajícím.

 

6: Výhrada vlastnického práva – záruka platby

6.1 Vlastnictví Výrobků přechází na Kupujícího až při

úplné úhradě základní ceny a případných úroků.

Úhrada směnky nebo jiného platebního nástroje nepředstavuje platbu dle podmínek tohoto odstavce 6.

6.2 V případě ztráty Výrobků musí Prodávající

provést úhradu, ať už je ztráta způsobená

nehodou či jinak. Pro krytí této možnosti musí

mít Kupující sjednáno pojištění.

6.3 Kupující se zavazuje chránit majetek Prodávajícího a uskladňovat veškeré výrobky v podmínkách ideálních pro skladování, tyto podmínky si může vyžádat od Prodávajícího.

6.4 Pokud to umožňuje legislativa v zemi Kupujícího, opětovný prodej Výrobku Kupujícím zahrnuje automatický převod pohledávek a práv Kupujícího vyplývajících z opětovného prodeje na Prodávajícího v

rozsahu nároků a pohledávek Prodávajícího.

Aniž by byl dotčen tento převod či právo Prodávajícího na cenu Výrobku zaplacenou dalším kupujícím, může Kupující inkasovat cenu za Prodávajícího. Na první žádost

Prodávajícího informuje Kupující dalšího kupujícího o tomto převodu a sdělí Prodávajícímu všechny informace nezbytné pro inkasování převedených pohledávek. V

případě prodlení s platbou na straně Kupujícího nebo v případě platební neschopnosti je Prodávající oprávněn

informovat dalšího kupujícího o převodu a může buď inkasovat částku pohledávky sám, nebo si vzít Výrobek zpět. Jakékoli zpracování či přeměna Výrobku

Kupujícím je považována za provedenou na

účet Prodávajícího a vlastnické právo Prodávajícího se vztahuje na nově získaný meziprodukt či hotový výrobek až do výše ceny Výrobku. Kupující se zavazuje ponechat

si nový výrobek jménem Prodávajícího, aniž by

Prodávajícímu vznikly jakékoli náklady.

V případě ztráty Výrobku se právo Kupujícího na

odškodnění pojišťovnou automaticky převádí na

Prodávajícího až do výše ceny Výrobku.

6.5 Před písemným potvrzením prodeje má Prodávající,

dle svého uvážení, možnost požadovat po

Kupujícím, aby poskytl záruku za platbu a

vyhrazuje si právo odmítnout objednávku

Kupujícího, pokud Kupující s poskytnutím takové

záruky nesouhlasí.

 

7: Záruky a odpovědnost

7.1 Prodávající zaručuje, že dodané Výrobky splňují

specifikace v rozsahu povoleném zákonem, s

výjimkou zákonně daných podmínek.

Povinností Kupujícího je zkontrolovat výrobek hned po převzetí od přepravce.

7.2 Prodávající není za žádných okolností odpovědný

za škody vzniklé nevhodným skladováním či

používáním Výrobku Kupujícím.

7.3 Prodávající v žádném případe neručí Kupujícímu

na základě smlouvy, porušení práva či jinak za

nepřímé nebo následné škody a jakkoli způsobené

ztráty na podnikání či na zisku, pokud to umožňuje

příslušné právo. Žádné jiné ustanovení těchto Všeobecných prodejních podmínek neslouží k vyloučení nebo omezení odpovědnosti za smrt nebo zranění

způsobené nedbalostí Prodávajícího.

7.4 Důkazní břemeno k prokázání případů hrubé

nedbalosti nebo úmyslného činu Prodávajícího,

jehož následkem došlo ke škodě, leží výhradně na

Kupujícím.

7.5 Za případné škody vzniklé nesprávnou manipulací či volbou špatného typu produktu nenese výrobce ani výhradní distributor zodpovědnost.

7.6. Prodávající neručí za trvanlivost výrobku. Všechny produkty jsou vedeny k jednorázovému použití.

 

 

8: Reklamace

8.1 Reklamaci týkající se zjevné vady Výrobku

zjištěné při dodání musí Kupující oznámit

Prodávajícímu nebo jeho zástupci nejpozději

osm (8) pracovních dnů od obdržení Výrobku

a musí jí doložit dokumenty uvedenými v

odstavcích 8.4 a 8.5 těchto Všeobecných

prodejních podmínek. Toto v žádném případě nezbavuje Kupujícího povinnosti splnit všechny požadované

náležitosti vzhledem k přepravci.

8.2 Zjevná vada je definována jako viditelné

poškození zjistitelné při převzetí Výrobku

nebo po otevření obalu.

8.3 Jiné reklamace než uvedené v odstavcích 8.1

a 8.2 a týkající se zjevných vad Výrobků musí

být písemně oznámeny Prodávajícímu nebo

jeho zástupci do dvou (2) měsíců od obdržení

zboží a musí být doloženy dokumenty uvedenými v odstavcích 8.4 a 8.5 těchto Všeobecných prodejních podmínek.

8.4 Ke všem reklamacím musí být dodány

následující údaje a dokumenty: číslo faktury

, číslo vadné palety (fotokopie štítku), přesný popis

zjištěné anomálie či vady a, pokud možno,

fotografie reklamované vady a vzorek Výrobku.

8.5 V případě písemné domluvy, že je Prodávající odpovědný za dopravu, musí být kromě dokumentů uvedených v odstavci 8.4 připojena ke všem reklamacím

spojeným se škodou při přepravě řádně

vyplněná kopie CMR, podle příslušné

podmínky Incoterms.

8.6 Prodávající je oprávněn zamítnout reklamaci,

pokud nesplňuje jakoukoliv z výše uvedených náležitostí a pokud byl jakýkoliv produkty použit více než 1x. 

8.7 V případě reklamace musí být reklamované výrobky k dispozici pro kontrolu Prodávajícím.

8.8 Vrácení Výrobků je umožněno pouze v případě, že bylo postupováno v souladu s postupem v tomto odstavci popsaném, pokud s vrácením výrobku Prodávající souhlasí, vystaví dobropis na částku odpovídající hodnotě vraceného Výrobku.

 

9: Ukončení

9.1 V případě, že Kupující nesplní podmínky uzavřené smlouvy, má právo Prodávající vyžadovat vyřešení nuceným prodejem.

9.2 O svém přání vyřešit prodej informuje Prodávající Kupujícího písemným oznámením o neplnění závazků Kupujícího.

9.3 V případě potíží ovlivňujících splnění objednávky v původním termínu informuje Prodávající Kupujícího o novém termínu doručení v přiměřené lhůtě.

9.4 Prodávající může ukončit kupní smlouvu v

případě, že se Kupující dostane do platební

neschopnosti nebo jinak není schopen hradit své

závazky v době splatnosti, je v úpadku, vyhlásil

nebo na něj byl vyhlášen konkurz, postupuje

majetek nebo zástavy věřitelům, nebo má

správce konkurzní podstaty nebo jiného oficiálního úředního pověřeného příslušným soudem ke správě části nebo celého jeho majetku.

 

10: Vyšší moc

10.1 Za případy vyšší moci zbavující Prodávajícího

nebo Kupujícího jejich závazků a automaticky

pozastavující plnění smlouvy se považují

události jako: vyhlášená i nevyhlášená válka,

bojkot, nedostatek surovin a energie, přírodní

pohromy, požáry, selhání na straně přepravce,

generální nebo částečné stávky, výluky a

události, které smluvní strana, jejíž plnění je

opožděno nebo znemožněno, nemůže přiměřeně

zvládnout.

10.2 Pokud Kupující nesplní své závazky v důsledků

případu vyšší moci, může Prodávající zrušit

prodej v souladu se Článkem 9 těchto

Všeobecných prodejních podmín

 

11: Neplatnost některého ustanovení

Pokud bude některé ustanovení těchto Všeobecných

prodejních podmínek neplatné, nemá tato neplatnost vliv

na ostatní ustanovení, která zůstávají v platnosti.

 

12: Jazyk

Základním jazykem těchto Všeobecných podmínek je jazyk český.

 

13: Doložka o jurisdikci

13.1 Veškeré spory mezi stranami vyplývající z

interpretace či plnění smlouvy nebo z těchto

Všeobecných prodejních podmínek spadají

do jurisdikce příslušného soudu v místě

sídla Prodávajícího.