E: info@sopack.cz T: +420 602 285 903                                                                                                                                                                                                                                   ENG | CZE | SK | PL | DE | FR | HU | DK | ITA

Všeobecné obchodní podmínky společnosti 

SOPACK s.r.o.

 se sídlem: Sakařova 1331, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, IČO: 02746298, DIČ: CZ02746298,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. C 33346
Tyto všeobecné obchodní podmínky společnosti SOPACK s.r.o., se sídlem: Sakařova 1331, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, IČO: 02746298, DIČ: CZ02746298, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. C 33346, upravují v souladu s § 1751 odst. 1 Občanského zákoníku vzájemná práva a povinnosti smluvních stran na základě Smlouvy nebo v souvislosti s ní.

Článek 1
Definice pojmů a výklad ustanovení VOP
1.1.       Definice pojmů
Pokud tyto VOP nestanoví výslovně jinak, mají termíny uvedené v těchto VOP význam definovaný níže v tomto odstavci.
Akceptace – znamená potvrzení Objednávky Prodávajícím doručené Zájemci.
Cenová nabídka – znamená cenovou nabídku na Zboží, o něž Zájemce projevil zájem u Prodávajícího, zaslanou Prodávajícím Zájemci. Cenová nabídka obsahuje alespoň (i) určení konkrétního druhu/druhů Zboží a (ii) cenu za 1 kus vybraného Zboží.
Dotčené subjekty – mají význam uvedený v odst. 10.1. těchto VOP.
Internetové stránky – znamenají internetové stránky Prodávajícího dostupné na webové adrese www.slipsheet.cz.
Kupní cena – znamená celkovou cenu Zboží, jehož koupě je předmětem Smlouvy. Kdekoli je v těchto VOP uvedena Kupní cena, má se tím na mysli včetně Nákladů, není-li v těchto VOP uvedeno výslovně jinak.
Kupující – znamená Zájemce, který uzavřel Smlouvu s Prodávajícím v souladu s těmito VOP.
Místo plnění – znamená místo, ve kterém je Prodávající dle Smlouvy povinen odevzdat Zboží Kupujícímu, které bude uvedeno v Cenové nabídce nebo Akceptaci.
Náklady – znamená náklady spojené s dodáním Zboží Kupujícímu, včetně správních poplatků, daní, cla, přepravného, balného či jiných obdobných výdajů, které mohou Prodávajícímu vzniknout v souvislosti s dodáním Zboží Kupujícímu.
Občanský zákoník – znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Objednávka – znamená objednávku Zboží v návaznosti na Cenovou nabídku, doručenou Zájemcem Prodávajícímu.
Prodávající – znamená společnost SOPACK s.r.o., se sídlem: Sakařova 1331, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, IČO: 02746298, DIČ: CZ02746298, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. C 33346.
Smlouva – znamená kupní smlouvu, jejímž předmětem je koupě Zboží v rámci velkoobchodního prodeje, uzavřenou mezi Prodávajícím a Kupujícím v souladu s těmito VOP.
Smluvní podmínky – má význam uvedený v odst. 2.8. těchto VOP.
Smluvní strany – znamenají společně Prodávajícího a Kupujícího.
Specifikace – znamená specifikaci parametrů a dalších vlastností příslušného Zboží poskytnutou či zpřístupněnou (např. na Internetových stránkách či v rámci Cenové nabídky) Prodávajícím Zájemci.
VOP – znamená tyto všeobecné obchodní podmínky Prodávajícího, které jsou dostupné na Internetových stránkách.
Výrobce – znamená výrobce příslušného Zboží, jehož koupě je předmětem Smlouvy.
Zájemce – znamená fyzickou nebo právnickou osobu, která není spotřebitelem ve smyslu § 419 Občanského zákoníku, a která u Prodávajícího projevila zájem o určité Zboží.
Záruční doba – má význam uvedený v odst. 6.3. těchto VOP.
Zboží – znamenají produkty nebo výrobky, které (i) Prodávající nabízí k prodeji prostřednictvím Internetových stránek nebo (ii) jsou předmětem koupě na základě Smlouvy, jak je případné z kontextu příslušného ustanovení těchto VOP.
1.2.       Výklad ustanovení VOP
Pokud tyto VOP nestanoví výslovně jinak:
a)   členění těchto VOP do článků a odstavců a zařazení nadpisů je prováděno pouze pro účely usnadnění orientace a nemá vliv na význam nebo výklad těchto VOP;
b)   pokud je to v souladu s předmětem či kontextem těchto VOP, odkazy v těchto VOP na články a odstavce představují odkazy na články a odstavce těchto VOP;
c)    pokud je to v souladu s předmětem či kontextem těchto VOP, slova vyjadřující pouze jednotné číslo zahrnují i množné číslo a naopak, slova vyjadřující mužský rod zahrnují i ženský a střední rod a naopak, a výrazy vyjadřující osoby zahrnují fyzické i právnické osoby;
d)   nestanoví-li tyto VOP výslovně jinak, pokud tyto VOP ukládají některé Smluvní straně povinnost „zajistit“ (i) že jiná osoba bude jednat, resp. se zdrží určitého jednání, skutečnost, že tato jiná osoba neučiní to, co se Smluvní strana zavázala zajistit, nebo (ii) že nastane nějaká skutečnost nebo událost, to že taková skutečnost nebo událost nenastala, zakládá porušení příslušné povinnosti Smluvní strany ze Smlouvy.
 
Článek 2
Uzavření a obsah Smlouvy
2.1.       Předmět Smlouvy
Smlouvou se (i) Prodávající zavazuje odevzdat Kupujícímu Zboží, jehož koupě je předmětem Smlouvy a umožnit mu nabýt vlastnické právo k tomuto Zboží a (ii) Kupující zavazuje toto Zboží převzít a zaplatit Prodávajícímu sjednanou Kupní cenu, to vše v souladu se Smluvními podmínkami.
2.2.       Prezentace Zboží
Jakákoli prezentace Zboží umístěná na Internetových stránkách slouží pouze k informačním účelům a Prodávající není povinen uzavřít Smlouvu ve vztahu k jakémukoli takovému Zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije.
2.3.       Použití komunikačních prostředků na dálku
Zájemce/Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Zájemci/Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (včetně nákladů na internetové připojení, nákladů na telefonní hovory apod.) si hradí Zájemce/Kupující sám v plné výši.
2.4.       Jazyk Smlouvy
Smlouva může být uzavřena v českém nebo anglickém jazyce. V případě, že je Smlouva uzavřena vícejazyčně, má přednost česká jazyková verze a pokud ani jedna z jazykových verzí není česká, pak má přednost anglická jazyková verze.
2.5.       Postup uzavření Smlouvy
Smlouva se uzavírá následujícím způsobem:
a)   Zájemce je za účelem projevení zájmu o určité Zboží povinen kontaktovat Prodávajícího prostřednictvím e-mailu, telefonicky nebo prostřednictvím Internetových stránek (a to prostřednictvím kontaktního formuláře u jednotlivých druhů Zboží prezentovaných na Internetových stránkách nebo prostřednictvím chatu dostupného na Internetových stránkách). V rámci projeveného zájmu je Zájemce povinen uvést alespoň (i) jméno a příjmení kontaktní osoby Zájemce, (ii) kontaktní e-mailovou adresu a (iii) druh Zboží, o něž má Zájemce zájem.
b)   Na základě projeveného zájmu Prodávající kontaktuje Zájemce za účelem upřesnění požadavků Zájemce.
c)    Po upřesnění požadavků Zájemce Prodávající zpracuje a zašle Zájemci Cenovou nabídku. Pro vyloučení pochybností, Prodávající není povinen zaslat Cenovou nabídku ani uzavřít Smlouvu v případě, že není schopen nebo ochoten vyhovět požadavkům Zájemce.
d)   V případě, že Zájemce souhlasí s Cenovou nabídkou, je povinen doručit Prodávajícímu odpovídající Objednávku. Odesláním Objednávky Zájemce potvrzuje, že se seznámil s Cenovou nabídkou a těmito VOP, souhlasí s nimi a zavazuje se je dodržovat. Pokud Objednávka obsahuje jakékoli dodatky, výhrady, omezení nebo jiné změny oproti předmětné Cenové nabídce či jiné části Smluvních podmínek, má Prodávající právo takovou Objednávku odmítnout a případně připravit a odeslat Zájemci novou Cenovou nabídku s případným zohledněním dodatků, výhrad, omezení nebo jiných změn Zájemce. Pokud Zájemce souhlasí s takto upravenou Cenovou nabídkou, je povinen doručit Prodávajícímu novou Objednávku odpovídající upravené Cenové nabídce. Pro vyloučení pochybností, Prodávající není povinen zaslat Cenovou nabídku ani uzavřít Smlouvu v případě, že není schopen nebo ochoten vyhovět dodatkům, výhradám, omezením nebo jiným změnám Zájemce.
e)   Pokud Objednávka doručená Prodávajícímu odpovídá Cenové nabídce (případně Cenové nabídce upravené dle písm. d) tohoto odstavce výše), Prodávající zašle Zájemci Akceptaci.
f)    Smlouva je uzavřena s účinností k okamžiku odeslání Akceptace Prodávajícím Zájemci, který se tímto okamžikem stává Kupujícím.
2.6.       Změny a zrušení Objednávky
Zájemce je oprávněn provádět změny Objednávky nebo Objednávku zrušit výhradně v písemné formě a do okamžiku uzavření Smlouvy, tj. písemná změna Objednávky nebo zrušení Objednávky musí být doručeno Prodávajícímu nejpozději do okamžiku odeslání Akceptace Prodávajícím Zájemci. K jakýmkoli změnám či zrušení Objednávky po uvedené lhůtě nemusí Prodávající přihlížet. V případě změny Objednávky doručené Prodávajícímu ve lhůtě dle první věty tohoto odstavce se uplatní ustanovení odst. 2.5. písm. d) těchto VOP obdobně.
2.7.       Cenová nabídka
Cenová nabídka je platná 30 dnů od data vystavení, pokud není v Cenové nabídce výslovně uvedeno jinak. Po uplynutí lhůty platnosti není Prodávající Cenovou nabídkou jakkoli vázán. Prodávající je oprávněn v odůvodněných případech odvolat Cenovou nabídku i ve lhůtě platnosti.
2.8.       Obsah Smlouvy a Smluvní podmínky
Obsah Smlouvy tvoří ustanovení uvedená v:
a)   Akceptaci;
b)   Cenové nabídce;
c)    Specifikaci;     
d)   těchto VOP; a
e)   dalších dokumentech, na které případně odkazují výše uvedené dokumenty, či na něž bude Zájemce/Kupující Prodávajícím upozorněn
(společně dále jen „Smluvní podmínky“). Každá část Smluvních podmínek je nedílnou součástí Smlouvy. V případě rozporu mezi ustanoveními jednotlivých částí Smluvních podmínek mají přednost ustanovení částí Smluvních podmínek v pořadí uvedeném výše v tomto odstavci.
2.9.       Různé obchodní podmínky (Battle of Forms)
V případě, že Kupující uplatňuje ve vztahu k jím uzavřeným smlouvám své vlastní obchodní podmínky ve smyslu § 1751 odst. 1 Občanského zákoníku, takové obchodní podmínky Kupujícího se ve vztahu ke Smlouvě neuplatní v rozsahu, ve kterém jsou v rozporu s ustanoveními těchto VOP či s jinými ustanoveními Smluvních podmínek. Ustanovení Smluvních podmínek, včetně VOP, mají přednost před jakýmikoli ustanoveními obchodních podmínek Kupujícího. Toto ustanovení se uplatní i v případě, že Objednávka či jakákoli jiná komunikace Zájemce/Kupujícího vůči Prodávajícímu stanoví něco jiného.
 
Článek 3
Kupní cena, Náklady a platební podmínky
3.1.       Kupní cena
Kupní cena, či způsob jejího určení, je stanovena v Cenové nabídce. Právo na zaplacení Kupní ceny vzniká Prodávajícímu dnem uzavření Smlouvy. Ustanovení § 2119 odst. 1 Občanského zákoníku se nepoužije.
3.2.       DPH
Veškeré ceny Zboží uvedené ve Smluvních podmínkách či na Internetových stránkách jsou uvedeny bez DPH. DPH v příslušné výši stanovené dle příslušných právních předpisů platných a účinných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bude připočtena ke Kupní ceně v rámci příslušné faktury.
3.3.       Náklady
Pokud není v Cenové nabídce výslovně uvedeno jinak, Kupní cena uvedená v Cenové nabídce nezahrnuje jakékoli Náklady. Pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak, je Kupující povinen nahradit Prodávajícímu veškeré Náklady, přičemž Náklady budou vyčísleny v příslušné faktuře vystavené za účelem vyúčtování Kupní ceny. Splatnost Nákladů se shoduje se splatností Kupní ceny.
3.4.       Splatnost Kupní ceny
Kupující je povinen uhradit Kupní cenu bankovním převodem na účet Prodávajícího na základě faktury vystavené Prodávajícím, a to (i) do 14 kalendářních dnů ode dne dodání Zboží ve smyslu odst. 4.1. těchto VOP nebo (ii) do data splatnosti vyznačeného na předmětné faktuře, podle toho, které z těchto dat je pozdější. V případě prodlení Kupujícího s úhradou Kupní ceny či jakékoli její části vzniká Prodávajícímu vůči Kupujícímu nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 0,1 % z částky, s jejíž úhradou je Kupující v prodlení, za každý započatý den prodlení. Nárok Prodávajícího na náhradu škody v plné výši není dotčen.
3.5.       Záloha
Prodávající je oprávněn požadovat po Kupujícím úhradu zálohy na Kupní cenu ve lhůtě dle požadavků Prodávajícího, a to až do výše 100 %. V takovém případě je Prodávající oprávněn pozastavit plnění jakýchkoli povinností Prodávajícího (zejména je Prodávající oprávněn pozastavit výrobu či dodání Zboží u Výrobce, či pozastavit dodání Zboží Kupujícímu) do doby úhrady zálohy na Kupní cenu dle požadavků Prodávajícího v plné výši. V případě prodlení Kupujícího s úhradou zálohy či jakékoli části vzniká Prodávajícímu vůči Kupujícímu nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 0,1 % z částky, s jejíž úhradou je Kupující v prodlení, za každý započatý den prodlení. Nárok Prodávajícího na náhradu škody v plné výši není dotčen. V případě prodlení Kupujícího s úhradou zálohy či jakékoli části po dobu delší než 7 kalendářních dnů je Prodávající oprávněn od Smlouvy odstoupit.
3.6.       Den úhrady
Jakákoli částka se považuje za uhrazenou Kupujícím okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.
 
Článek 4
Dodání a převzetí Zboží
4.1.       Dodání Zboží
Prodávající je povinen odevzdat Zboží Kupujícímu v Místě plnění. Povinnost Prodávajícího odevzdat Zboží Kupujícímu se považuje za splněnou okamžikem, kdy Prodávající umožní Kupujícímu nakládat se Zbožím v Místě plnění a tuto skutečnost Kupujícímu oznámí. Tímto okamžikem se Zboží považuje pro účely Smlouvy za dodané.
4.2.       Dodací lhůty
Kupující bere na vědomí, že jakákoli lhůta pro dodání Zboží uvedená ve Smluvních podmínkách je výhradně informativního a nezávazného charakteru a Prodávající není v prodlení s plněním své povinnosti dodat Zboží v případě, že lhůta pro dodání Zboží uvedená ve Smluvních podmínkách či v jakékoli komunikaci Prodávajícího vůči Kupujícímu nebude splněna. Prodávající je oprávněn kdykoli lhůtu pro dodání Zboží změnit. Prodávající se zavazuje bez zbytečného odkladu informovat Kupujícího (postačí telefonicky) o předání Zboží dopravci k přepravě do Místa plnění, o předpokládaném termínu doručení Zboží do Místa plnění a jeho případných změnách.
4.3.       Převzetí Zboží
Kupující je povinen převzít Zboží v Místě plnění v okamžiku dodání Zboží. Kupující je povinen zajistit, že v okamžiku dodání Zboží bude v Místě plnění přítomná osoba oprávněná za Kupujícího Zboží převzít. Prodávající, resp. dopravce, je oprávněn předat Zboží osobě, nacházející se v Místě plnění v okamžiku dodání Zboží, o níž bude v dobré víře přesvědčen, že je k převzetí Zboží za Kupujícího oprávněna (zejména osobě, která Prodávajícímu, resp. dopravci, sdělí číslo Cenové nabídky nebo číslo Objednávky). Kupující, resp. jeho pověřený zástupce, je povinen potvrdit převzetí Zboží Prodávajícímu uvedením svého jména, příjmení, data narození a podpisu na dodací list tak, aby Prodávající měl možnost následně jednoznačně identifikovat osobu, která Zboží převzala. V případě pochybností o oprávněnosti osoby k převzetí Zboží za Kupujícího je Kupující povinen neprodleně na vyžádání Prodávajícího, resp. dopravce, potvrdit, že příslušná osoba je k převzetí Zboží za Kupujícího oprávněna a Prodávající, resp. dopravce, není povinen Zboží vydat do takového potvrzení Kupujícím. V případě prodlení Kupujícího s převzetím Zboží vzniká Prodávajícímu vůči Kupujícímu nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 1 % z Kupní ceny za každý započatý den prodlení. Nárok Prodávajícího na náhradu škody v plné výši není dotčen. Ustanovení odst. 4.4. a 5.2. těchto VOP se v takovém případě uplatní obdobně.
4.4.       Opakované dodání Zboží
V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno Zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než je uvedeno ve Smlouvě, je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu nad rámec Kupní ceny dodatečné náklady spojené s opakovaným doručováním Zboží či s jiným způsobem doručení Zboží, včetně případných nákladů na dodatečnou manipulaci a uskladnění Zboží do okamžiku převzetí Zboží Kupujícím.
4.5.       Změna Místa plnění
Jakákoli změna Místa plnění uvedeného v Cenové nabídce nebo Akceptaci není možná bez souhlasu Prodávajícího. V případě změny Místa plnění z důvodů na straně Kupujícího je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu nad rámec Kupní ceny dodatečné náklady spojené s doručením Zboží do jiného Místa plnění.
4.6.       Kontrola Zboží při převzetí
Při převzetí Zboží od dopravce je Kupující povinen zkontrolovat kompletnost Zboží (ve smyslu počtu palet a balení) a neporušenost obalů Zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit dopravci a Kupujícímu. Jakékoli závady je Kupující povinen zaznamenat v reklamačním protokolu či v dokladu o přepravě. Tento záznam je povinen potvrdit svým podpisem Kupující a dopravce (resp. řidič). V případě, že Kupující neprovede záznam o závadách Zboží při převzetí v souladu s předchozí větou, zanikají Kupujícímu práva z vadného plnění ve vztahu k těmto závadám.
4.7.       Nepřevzetí Zboží
V případě prodlení Kupujícího s převzetím Zboží delším než 14 kalendářních dnů je Prodávající oprávněn Zboží vyložit a ponechat v Místě plnění navzdory neposkytnutí součinnosti Kupujícího, případně uplatnit v přiměřeném rozsahu práva dle odst. § 2126 odst. 1 Občanského zákoníku (svépomocný prodej). Kupující je povinen uhradit Prodávajícímu Kupní cenu v plné výši bez ohledu na uplatnění oprávnění Prodávajícího dle předchozí věty. Ustanovení odst. 4.4. těchto VOP se v takovém případě uplatní obdobně v souvislosti s dodatečnými náklady Prodávajícího vynaloženými za účelem uplatnění oprávnění Prodávajícího dle první věty tohoto odstavce.
4.8.       Dodání většího množství Zboží
Dodá-li Prodávající Kupujícímu větší množství Zboží, než bylo ujednáno ve Smlouvě, platí, že Smlouva byla uzavřena i ohledně tohoto přebytečného množství Zboží, ledaže Kupující bez zbytečného odkladu po převzetí Zboží výslovně to odmítne. V případě uzavření Smlouvy i ohledně tohoto přebytečného množství Zboží bude Kupní cena odpovídajícím způsobem navýšena. Veškerá ustanovení Smlouvy vztahující se k původnímu množství Zboží, včetně splatnosti Kupní ceny, se použijí obdobným způsobem i na Smlouvu vztahující se přebytečnému množství Zboží.
 
Článek 5
Vlastnické právo a přechod nebezpečí škody na Zboží
5.1.       Přechod vlastnického práva
Vlastnické právo ke Zboží přechází z Prodávajícího na Kupujícího okamžikem úhrady Kupní ceny v plné výši, včetně případného příslušenství, a smluvních pokut splatných k takovému okamžiku. Kupující, který Zboží převzal, je povinen do okamžiku přechodu vlastnického práva ke Zboží uchovávat Zboží s péčí řádného hospodáře.
5.2.       Přechod nebezpečí škody na Zboží
Nebezpečí škody na Zboží přechází z Prodávajícího na Kupujícího okamžikem dodání Zboží, tj. okamžikem, kdy Prodávající umožní Kupujícímu nakládat se Zbožím v Místě plnění, a to i v případě porušení povinnosti Kupujícího Zboží převzít. Škoda vzniklá na Zboží po přechodu nebezpečí škody na Kupujícího dle předchozí věty nemá vliv na jeho povinnost k úhradě Kupní ceny v plné výši, ledaže ke škodě došlo v důsledku porušení povinnosti Prodávajícího.
5.3.       Prodlení s úhradou Kupní ceny
Aniž by tím byl dotčen nárok Prodávajícího dle odst. 3.4. těchto VOP, v případě prodlení Kupujícího s úhradou Kupní ceny či jakékoli její části (i) je Prodávající oprávněn zakázat Kupujícímu užívání Zboží či jakékoli jeho části nebo Kupujícího vyzvat k vrácení Zboží a Kupující je povinen tak učinit a zároveň (ii) Kupující není oprávněn se Zbožím jakkoli disponovat, včetně poskytnutí Zboží jako záruky (Kupující není oprávněn zejména prodat či jiným způsobem převést Zboží na třetí osobu, umožnit třetí osobě užívání Zboží, zastavit Zboží apod.).
 
Článek 6
Záruka a práva z vadného plnění
6.1.       Zboží jako předmět koupě
Prodávající je povinen odevzdat Kupujícímu Zboží v množství a provedení sjednaném ve Smlouvě. Zboží musí být jakosti v souladu se Specifikací, a pokud Specifikace nebyla Kupujícímu poskytnuta, pak jakosti vhodné pro obvyklý účel, tj. pro účel k němuž se Zboží obvykle užívá.
6.2.       Odpovědnost za výběr Zboží
Kupující nese plnou odpovědnost za výběr Zboží, tj. za skutečnost, že Zboží bude vhodné pro jím zamýšlený účel použití, bez ohledu, zda tento účel byl Prodávajícímu znám či nikoli. Prodávající důrazně doporučuje Kupujícímu provést testování vzorku Zboží před použitím Zboží pro zamýšlený účel. Ve vztahu ke vzorkům Zboží se v plném rozsahu použijí ustanovení Smluvních podmínek, včetně těchto VOP.
6.3.       Záruka
Kupující bere na vědomí, že veškeré Zboží je určeno výhradně k jednorázovému použití. Prodávající tedy poskytuje záruku za jakost Zboží výhradně na první použití Zboží, a to pouze za předpokladu, že Zboží bude použito do 3 měsíců ode dne dodání Zboží (dále jen „Záruční doba“), ledaže Smluvní podmínky výslovně stanoví záruční podmínky ve větším rozsahu.
6.4.       Výluky z odpovědnosti za vady
Prodávající odpovídá výhradně (i) za vady materiálu, funkční vady nebo výrobní vady existující v okamžiku přechodu nebezpečí škody na Zboží na Kupujícího nebo vzniklé v Záruční době, nebo (ii) za vady způsobené porušením povinnosti Prodávajícího, úmyslným jednáním Prodávajícího nebo jednáním Prodávajícího v hrubé nedbalosti. Prodávající v žádném případě neodpovídá za vady vzniklé:
a)   při použití Zboží nad rámec prvního použití;
b)   nesprávnou manipulací se Zbožím;
c)    nedodržením podmínek stanovených ve Specifikaci;
d)   úpravou Zboží či jeho spojením s jinými produkty či výrobky;           
e)   nevhodným použitím či skladováním Zboží;
f)    mechanickým poškozením Zboží; nebo
g)   vnější událostí.
Kupující dále nemá jakákoli práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření Smlouvy.
6.5.       Prohlídka Zboží
Aniž by tím byly dotčeny povinnosti Kupujícího dle odst. 4.6. těchto VOP je Kupující povinen vykonat prohlídku Zboží bez zbytečného odkladu po přechodu nebezpečí škody na Zboží na Kupujícího, zejména za účelem kontroly množství a vlastností Zboží.
6.6.       Práva z vadného plnění
V případě jakékoli vady Zboží má Kupující v prvé řadě dle svého výběru právo na odstranění vady (a) opravou vadného Zboží, (b) dodáním náhradního Zboží bez vady nebo (c) dodáním chybějícího Zboží. Pouze v případě, že (i) Prodávající v přiměřené lhůtě ode dne uplatnění práv Kupujícího dle předchozí věty (včetně výběru způsobu odstranění vady) vadu neodstraní nebo (ii) Prodávající oznámí Kupujícímu, že vadu neodstraní, má Kupující dle svého výběru právo požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z Kupní ceny nebo může od Smlouvy odstoupit.
6.7.       Uplatnění práv z vadného plnění
Kupující je povinen uplatnit práva z vadného plnění tak, že vadu oznámí Prodávajícímu, poskytne Prodávajícímu podklady požadované dle odst. 6.8. těchto VOP a sdělí mu svůj výběr způsobu odstranění vady ve lhůtě bez zbytečného odkladů poté, co příslušnou vadu mohl Kupující při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do uplynutí Záruční doby. Vadu spočívající v dodání menšího množství Zboží je Kupující povinen uplatnit u Prodávajícího nejpozději do 5 dnů po převzetí Zboží. V případě zmeškání lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění dle předchozí věty pozbývá Kupující jakýchkoli práv z vadného plnění. Pokud Kupující ve lhůtě dle první věty Prodávajícímu vadu oznámí a poskytne Prodávajícímu podklady požadované dle odst. 6.8. těchto VOP, avšak nesdělí mu svůj výběr způsobu odstranění vady, Kupující práva z vadného plnění nepozbývá, ale Prodávající je oprávněn zvolit způsob odstranění vady dle svého uvážení. Uplatnění práv z vadného plnění nemá odkladný účinek na povinnost Kupujícího k úhradě Kupní ceny v plné výši ve lhůtě dle odst. 3.4. těchto VOP.
6.8.       Podklady pro uplatnění práv z vadného plnění
V rámci oznámení vady je Kupující povinen poskytnout Prodávajícímu:
a)   číslo předmětné faktury;
b)   číslo vadné palety (fotokopii štítku);
c)    podrobný popis vady; 
d)   fotografii vady; a
e)   vzorek vadného Zboží.
Kupující je zároveň povinen umožnit Prodávajícímu kontrolu vadného Zboží. V případě neposkytnutí jakéhokoli podkladu uvedeného výše ve lhůtě pro uplatnění práv z vadného plnění dle odst. 6.7. těchto VOP nebo v případě porušení povinnosti dle předchozí věty pozbývá Kupující jakýchkoli práv z vadného plnění.
 
Článek 7
Odpovědnost za škodu
7.1.       Omezení odpovědnosti za škodu
V případě vzniku jakékoli škody Kupujícímu v důsledku porušení povinností Prodávajícího dle Smlouvy či v souvislosti s ní nebo v důsledku vady Zboží, odpovídá Prodávající výhradně za skutečnou škodu. Prodávající v žádném případě neodpovídá Kupujícímu za jakoukoli nemajetkovou újmu či ušlý zisk. Celková výše náhrady škody, kterou bude Prodávající případně povinen uhradit Kupujícímu nepřesáhne částku odpovídající výši Kupní ceny.
 
Článek 8
Odstoupení od Smlouvy
8.1.       Důvody k odstoupení od Smlouvy
Nad rámec jiných důvodů uvedených v těchto VOP jsou Smluvní strany oprávněny od Smlouvy odstoupit výhradně z důvodů dle § 2002 odst. 1 Občanského zákoníku, a to výhradně písemnou formou. Prodávající je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že dojde k zahájení jakéhokoli soudního či jiného řízení (zejména insolvenčního či exekučního) týkajícího se Kupujícího, které by dle uvážení Prodávajícího mohlo ohrozit plnění povinností Kupujícího dle Smlouvy.
8.2.       Účinky odstoupení od Smlouvy
Účinky případného odstoupení od Smlouvy nastanou k okamžiku uzavření Smlouvy (ex tunc). Odstoupení od Smlouvy se nedotýká práva na úhradu smluvní pokuty či na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti před doručením oznámení o odstoupení od Smlouvy druhé Smluvní straně.
 
Článek 9
Ochrana důvěrných informaci
9.1.       Povinnost mlčenlivosti
Veškeré informace, které Prodávající sdělí Kupujícímu v rámci uzavírání a plnění Smlouvy, dále informace, tvořící její obsah a informace, které Prodávající sdělí Kupujícímu nebo jinak vyplynou v rámci jejího plnění, jsou považovány za důvěrné informace. Kupující tyto informace bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího nikomu neprozradí a přijme taková opatření, která znemožní jejich přístupnost třetím osobám. Povinnosti dle tohoto ustanovení se nevztahují na následující případy (ve kterých je Kupující povinen takové zveřejnění neprodleně oznámit Prodávajícímu), kdy:
a)   Kupující má opačnou povinnost stanovenou zákonem; nebo
b)   Kupující takové informace sdělí osobám, které mají ze zákona stanovenou povinnost mlčenlivosti; nebo
c)    se takové informace stanou veřejně známými či dostupnými jinak než porušením povinností vyplývajících z tohoto ustanovení.
 
Článek 10
Zpracování údajů kontaktních osob Smluvních stran
10.1      Dotčené subjekty
Pro účely efektivní komunikace mezi Smluvními stranami a pro účely plnění Smlouvy či zákonných povinností Smluvní strany v nezbytném rozsahu shromažďují a zpracovávají osobní údaje kontaktních osob, zástupců a/nebo jiných subjektů údajů podílejících se na plnění Smlouvy (dále jen „Dotčené subjekty“). Smluvní strany jsou samostatnými správci osobních údajů Dotčených subjektů a budou si každý samostatně a na své náklady plnit povinnosti, které jim vyplývají z příslušných právních norem a předpisů. Kupující se zavazuje, že seznámí Dotčené subjekty údajů, jejichž osobní údaje předá pro účely definované v tomto odstavci Prodávajícímu, s informací o zpracování jejich osobních údajů Prodávajícím, a to formou poskytnutí odkazu na webovou stránku https://www.slipsheet.cz/ochrana-osobnich-udaju.
 
Článek 11
Komunikace
11.1.    Způsoby komunikace
Jakékoliv oznámení nebo dokument, který má být doručen podle Smlouvy či v souvislosti se Smlouvou musí mít písemnou formu (ledaže tyto VOP stanoví výslovně jinak) a může být doručen osobně nebo zaslán doporučenou poštovní zásilkou nebo standardní kurýrní službou Smluvní straně nebo prostřednictvím e-mailu, které má být doručen, na její adresu uvedenou níže v tomto ustanovení, nebo na jakoukoliv jinou adresu, kterou sdělila druhé Smluvní straně ve shodě s tímto odstavcem.
Pro Prodávajícího:                SOPACK s.r.o., Sakařova 1331, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, info@sopack.cz
Pro Kupujícího:                       Adresa sídla Kupujícího, e-mail uvedený v rámci projeveného zájmu dle odst. 2.5. písm. a) těchto VOP
 
Článek 12
Závěrečná ustanovení
12.1.    Salvatorní doložka
 Je-li nebo stane-li se kterékoli ustanovení těchto VOP neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, nebude tím dotčena platnost, účinnost ani vymahatelnost kteréhokoli jiného ustanovení těchto VOP. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení novým ustanovením, jehož znění bude odpovídat úmyslu vyjádřenému původním ustanovením a těmito VOP jako celkem.
12.2.    Vzdání se práva
Jestliže Prodávající přehlédne nebo promine jakékoliv neplnění, porušení, prodlení nebo nedodržení nějaké povinnosti Kupujícího vyplývající ze Smlouvy, pak takové jednání či opomenutí nezakládá vzdání se takové povinnosti s ohledem na její trvající nebo následné neplnění, porušení nebo nedodržení a žádné vzdání se práva nebude považováno za účinné, pokud nebude pro každý jednotlivý případ vyjádřeno písemně.
12.3.    Postoupení
Kupující není oprávněn postoupit jakékoli své právo dle Smlouvy, převést jakoukoli svou povinnost dle Smlouvy ani postoupit Smlouvu jako celek na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího.
12.4.    Započtení
Kupující je oprávněn započíst jakékoli své pohledávky vůči Prodávajícímu dle Smlouvy výlučně na základě písemné dohody.
12.5.    Rebus sic stantibus
Kupující na sebe přebírá nebezpečí změny okolností po uzavření Smlouvy ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.
12.6.    Rozhodné právo
Smlouva, včetně veškerých Smluvních podmínek, její výklad a právní vztahy z ní vyplývající se řídí právem České republiky. Smluvní strany tímto vylučují použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží ze dne 11. 4. 1980.
12.7.    Prorogační doložka
Veškeré spory mezi Smluvními stranami vyplývající ze Smlouvy či v souvislosti se Smlouvou, jakož i veškerých Smluvních podmínek, včetně jakéhokoli sporu týkajícího se existence, platnosti, účinnosti nebo zániku Smlouvy, které se nepodaří vyřešit smírnou cestou, budou řešeny a s konečnou platností rozhodnuty věcně a místě příslušnými soudy České republiky.
12.8.    Účinnost
Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 1. 2022.